Chương Trình Ca nhạc Paris By Night 110
Phát Lộc Đầu Năm

Bỏ QUảng CÁo

[/URL]

Code:
DISC INFO:

Disc Title:   Paris.By.Night.110.Phat.Loc.Dau.Nam.2014.1080i.Blu-ray.REMUX.AVC.DD5.1
Disc Size:   40,739,338,755 bytes
Protection:   AACS
BD-Java:    No
BDInfo:     0.5.8

PLAYLIST REPORT:

Name:          00006.MPLS
Length:         5:12:07.875 (h:m:s.ms)
Size:          36,683,034,624 bytes
Total Bitrate:     15.67 Mbps

VIDEO:

Codec          Bitrate       Description   
-----          -------       -----------   
MPEG-4 AVC Video    14000 kbps     1080i / 29.970 fps / 16:9 / High Profile 4.1

AUDIO:

Codec              Language    Bitrate     Description   
-----              --------    -------     -----------   
Dolby Digital Audio       English     448 kbps    2.0 / 48 kHz / 448 kbps
Dolby Digital Audio       English     448 kbps    5.1 / 48 kHz / 448 kbps

FILES:

Name      Time In     Length     Size      Total Bitrate  
----      -------     ------     ----      -------------  
00006.M2TS   0:00:00.000   5:12:07.875   36,683,034,624 15,670     

CHAPTERS:

Number     Time In     Length     Avg Video Rate Max 1-Sec Rate Max 1-Sec Time Max 5-Sec Rate Max 5-Sec Time Max 10Sec Rate Max 10Sec Time Avg Frame Size Max Frame Size Max Frame Time 
------     -------     ------     -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- 
1        0:00:00.000   0:00:38.071   15,856 kbps   30,041 kbps   00:00:04.671  21,286 kbps   00:00:04.404  18,757 kbps   00:00:01.468  66,015 bytes  264,442 bytes  00:00:01.000  
2        0:00:38.071   0:05:55.254   21,330 kbps   38,814 kbps   00:01:59.085  32,619 kbps   00:01:18.478  31,757 kbps   00:01:14.007  88,971 bytes  358,380 bytes  00:05:45.278  
3        0:06:33.326   0:03:22.435   7,649 kbps   12,797 kbps   00:08:36.516  11,342 kbps   00:08:35.281  10,163 kbps   00:08:58.538  31,897 bytes  296,008 bytes  00:08:39.018  
4        0:09:55.761   0:06:00.259   11,419 kbps   21,110 kbps   00:12:18.771  20,294 kbps   00:12:18.437  17,519 kbps   00:12:16.001  47,632 bytes  296,346 bytes  00:15:41.073  
5        0:15:56.021   0:07:33.786   12,209 kbps   27,922 kbps   00:19:32.604  25,046 kbps   00:19:30.569  20,324 kbps   00:17:04.990  50,924 bytes  321,333 bytes  00:17:08.160  
6        0:23:29.808   0:06:57.049   12,641 kbps   27,443 kbps   00:25:58.957  25,406 kbps   00:26:28.453  22,531 kbps   00:27:09.995  52,719 bytes  314,734 bytes  00:26:31.456  
7        0:30:26.858   0:04:18.524   23,904 kbps   40,842 kbps   00:30:59.724  32,720 kbps   00:32:57.041  31,268 kbps   00:30:44.242  99,702 bytes  364,257 bytes  00:32:10.695  
8        0:34:45.383   0:10:48.080   10,173 kbps   25,948 kbps   00:38:59.503  22,616 kbps   00:38:58.035  20,273 kbps   00:38:58.035  42,431 bytes  297,442 bytes  00:37:37.188  
9        0:45:33.464   0:10:06.939   13,267 kbps   26,572 kbps   00:50:13.243  25,608 kbps   00:47:25.042  25,216 kbps   00:49:44.514  55,335 bytes  334,281 bytes  00:50:40.637  
10       0:55:40.403   0:05:19.285   11,270 kbps   23,145 kbps   00:59:54.357  21,912 kbps   00:59:51.955  19,874 kbps   00:59:11.981  47,002 bytes  287,321 bytes  00:59:35.138  
11       1:00:59.689   0:04:14.253   8,226 kbps   19,166 kbps   01:01:34.424  16,534 kbps   01:01:32.088  12,438 kbps   01:01:30.119  34,311 bytes  258,423 bytes  01:05:07.603  
12       1:05:13.943   0:05:28.795   22,924 kbps   39,586 kbps   01:07:50.132  33,444 kbps   01:07:48.330  31,235 kbps   01:06:33.255  95,612 bytes  416,860 bytes  01:10:07.636  
13       1:10:42.738   0:16:24.316   10,941 kbps   25,779 kbps   01:16:49.871  23,103 kbps   01:16:46.535  20,080 kbps   01:16:41.063  45,633 bytes  287,688 bytes  01:11:11.667  
14       1:27:07.055   0:07:27.446   12,614 kbps   35,136 kbps   01:29:45.246  25,674 kbps   01:29:44.412  23,546 kbps   01:30:10.872  52,609 bytes  301,481 bytes  01:27:26.074  
15       1:34:34.502   0:08:07.386   11,239 kbps   25,634 kbps   01:38:12.386  24,120 kbps   01:38:08.415  21,888 kbps   01:36:51.238  46,881 bytes  337,104 bytes  01:35:58.085  
16       1:42:41.889   0:08:01.347   12,292 kbps   27,939 kbps   01:44:03.170  25,987 kbps   01:43:59.166  24,384 kbps   01:45:15.942  51,266 bytes  310,687 bytes  01:43:53.560  
17       1:50:43.236   0:25:19.384   14,906 kbps   30,960 kbps   01:59:06.305  26,321 kbps   01:56:03.957  24,538 kbps   02:00:08.868  62,169 bytes  421,423 bytes  01:52:35.348  
18       2:16:02.621   0:04:20.159   14,675 kbps   30,397 kbps   02:17:55.233  25,970 kbps   02:17:54.199  22,914 kbps   02:18:04.175  61,201 bytes  273,346 bytes  02:18:13.551  
19       2:20:22.781   0:05:04.003   22,632 kbps   33,640 kbps   02:25:05.830  30,989 kbps   02:25:05.730  29,561 kbps   02:25:05.463  94,406 bytes  328,989 bytes  02:23:31.336  
20       2:25:26.784   0:03:01.748   7,447 kbps   15,926 kbps   02:27:23.067  12,578 kbps   02:27:19.797  10,047 kbps   02:27:19.797  31,054 bytes  263,350 bytes  02:27:07.185  
21       2:28:28.532   0:05:59.025   13,118 kbps   32,241 kbps   02:30:35.559  28,828 kbps   02:31:09.226  26,537 kbps   02:32:10.254  54,714 bytes  367,728 bytes  02:29:42.540  
22       2:34:27.558   0:04:59.699   12,625 kbps   25,318 kbps   02:36:23.507  23,333 kbps   02:36:16.433  21,838 kbps   02:36:15.599  52,659 bytes  315,489 bytes  02:35:51.875  
23       2:39:27.257   0:02:05.091   12,940 kbps   20,237 kbps   02:40:54.277  17,847 kbps   02:40:53.410  15,943 kbps   02:39:32.796  53,984 bytes  238,668 bytes  02:40:56.146  
24       2:41:32.349   0:06:37.630   14,317 kbps   28,666 kbps   02:45:39.796  26,809 kbps   02:43:42.879  25,053 kbps   02:44:28.959  59,708 bytes  315,243 bytes  02:45:40.096  
25       2:48:09.979   0:05:45.845   17,967 kbps   32,857 kbps   02:49:43.406  29,476 kbps   02:49:08.738  28,222 kbps   02:49:43.573  74,946 bytes  330,958 bytes  02:49:45.875  
26       2:53:55.825   0:33:53.464   14,719 kbps   26,660 kbps   03:02:56.065  24,368 kbps   03:00:48.370  22,658 kbps   03:18:06.374  61,391 bytes  333,080 bytes  03:25:27.248  
27       3:27:49.290   0:02:47.600   15,292 kbps   25,026 kbps   03:27:59.867  22,135 kbps   03:30:21.008  21,550 kbps   03:30:16.003  63,794 bytes  255,853 bytes  03:30:13.334  
28       3:30:36.890   0:03:46.025   21,221 kbps   31,620 kbps   03:31:35.315  27,811 kbps   03:31:31.478  26,807 kbps   03:31:57.404  88,509 bytes  308,083 bytes  03:34:14.775  
29       3:34:22.916   0:03:03.583   11,209 kbps   16,735 kbps   03:34:26.220  14,774 kbps   03:37:21.495  14,406 kbps   03:37:15.956  46,750 bytes  278,922 bytes  03:37:13.220  
30       3:37:26.500   0:06:47.240   15,380 kbps   39,788 kbps   03:41:52.065  31,940 kbps   03:40:59.346  30,924 kbps   03:40:59.412  64,142 bytes  451,112 bytes  03:41:52.599  
31       3:44:13.740   0:04:04.510   19,926 kbps   30,248 kbps   03:47:22.562  25,952 kbps   03:47:05.745  24,833 kbps   03:47:01.908  83,106 bytes  296,829 bytes  03:48:07.373  
32       3:48:18.251   0:17:30.549   9,545 kbps   21,154 kbps   04:02:43.248  16,421 kbps   03:49:38.364  15,553 kbps   03:48:26.359  39,812 bytes  297,724 bytes  04:00:42.060  
33       4:05:48.800   0:08:49.695   13,522 kbps   25,695 kbps   04:06:00.112  22,624 kbps   04:09:06.898  21,596 kbps   04:09:37.429  56,396 bytes  305,914 bytes  04:11:28.640  
34       4:14:38.496   0:05:28.961   13,840 kbps   25,471 kbps   04:18:35.833  24,170 kbps   04:15:40.792  22,805 kbps   04:15:36.254  57,732 bytes  295,466 bytes  04:15:45.563  
35       4:20:07.458   0:02:27.881   10,911 kbps   17,386 kbps   04:22:21.358  15,172 kbps   04:22:17.354  14,060 kbps   04:20:23.941  45,507 bytes  275,161 bytes  04:22:22.359  
36       4:22:35.339   0:12:30.416   11,146 kbps   21,309 kbps   04:33:43.240  18,301 kbps   04:33:41.004  17,350 kbps   04:29:47.905  46,490 bytes  288,845 bytes  04:34:04.528  
37       4:35:05.755   0:06:09.602   17,151 kbps   34,383 kbps   04:36:36.212  29,325 kbps   04:35:43.260  28,081 kbps   04:35:39.189  71,533 bytes  325,316 bytes  04:36:39.149  
38       4:41:15.358   0:06:06.099   15,571 kbps   27,150 kbps   04:45:11.227  26,882 kbps   04:45:08.224  25,962 kbps   04:45:08.224  64,938 bytes  310,852 bytes  04:41:36.379  
39       4:47:21.457   0:06:30.590   16,464 kbps   32,137 kbps   04:50:09.625  28,508 kbps   04:50:09.425  27,070 kbps   04:50:07.390  68,668 bytes  331,901 bytes  04:49:17.540  
40       4:53:52.047   0:03:12.825   8,308 kbps   19,273 kbps   04:55:46.962  13,886 kbps   04:55:43.926  11,101 kbps   04:55:38.420  34,656 bytes  275,404 bytes  04:55:18.100  
41       4:57:04.873   0:06:16.976   17,735 kbps   33,383 kbps   05:00:41.456  30,376 kbps   05:00:41.556  27,450 kbps   05:00:37.152  73,969 bytes  274,268 bytes  05:01:42.451  
42       5:03:21.850   0:04:50.723   15,992 kbps   30,139 kbps   05:07:24.659  26,737 kbps   05:05:58.139  26,505 kbps   05:05:55.036  66,691 bytes  314,803 bytes  05:06:06.014  
43       5:08:12.574   0:03:55.301   22,707 kbps   38,376 kbps   05:10:00.048  32,132 kbps   05:10:00.048  29,012 kbps   05:11:22.463  94,732 bytes  348,588 bytes  05:10:00.114


1. Đón Xuân - Ánh Minh - Justin Nguyễn
2. Đồn Vắng Chiều Xuân - Thế Sơn
3. Hà Nội Mười Hai Mùa Hoa - Thu Phương
4. Giai Điệu Mùa Xuân - Trịnh Lam & Lam Anh)
5. Chúc Mừng Xuân - Lương Tùnh Quang & Quỳnh Vi
6. LK Mùa Xuân Trên Cao - Mạnh Quỳnh / Mùa Xuân Đó Có Em - Khánh Lâm / Cảm Ơn - Tuấn Vũ
7. Gửi Người Em Gái - Bằng Kiều
8. Mùa Xuân Hoa Đào - Mai Thiên Vân
9. Chấp Nhận - Hương Lan & Thái Châu
10. Mùa Xuân Của Mẹ - Quang Lê
11. Mùa Xuân Bên Nhau - Quang Hiếu
12. Hài Kịch - Hoài Linh & Chí Tài
13. Xuân Yêu Thương - Như Loan
14. Mùa Xuân Xôn Xao - Hạ Vy & Duy Trường
15. Mỗi Mùa Xuân Về Lại Thêm Một Lần Dối Mẹ - Bảo Khánh
16. Nàng Xuân Của Tôi - Trần Thái Hòa
17. Mùa Xuân Gửi Em - Như Quỳnh
18. Chúc Xuân - Don Hồ
19. Hài Kịch "Ông Táo Chầu Trời" - Bảo Quốc, Việt Hương, Thúy Nga, Hoài Tâm, Duy Trường, Nguyên Khoa
20. Hoa Xuân - Lam Anh & Thiên Tôn
21. Lúng La Lúng Liếng Xuân - Anh Tú
22. Mùa Xuân Không Còn Nữa - Ngọc Anh
23. Tết Xuân - Thanh Hà & Đình Bảo
24. Xuân Về Nhớ Tết Năm Nay - Tóc Tiên & Hương Thủy
25. Hỏi Nàng Xuân - Minh Tuyết
26. Gái Xuân - Ý Lan
27. Khúc Xuân - Mai Tiến Dũng - Diễm Sương
28. Phút Giao Thừa Diệu Êm - Trịnh Lam, Đình Bảo, Thiên Tôn, Trần Thái Hòa, Thanh Hà, Tóc Tiên, Quỳnh Vi, Ngọc Anh

Videos Bonuses
1. Nhịp Bước Ngày Xuân - Toc Tien & Mai Tiến Dũng
2. Mơ - Ánh Minh
3. Vắng Anh Mùa Đông - Như Loan
4. Đón Xuân này Nhớ Xuân Xưa - Lưu Ngọc Hà
5. Behind the Scenes
LINK FOLDER

TỔNG HỢP THÚY NGA PARIS BY NIGHT TỪ 001 ĐẾN MỚI NHẤT