xin mọi người giúp mình với.
em tìm mãi nhưng vẫn chưa biết cách


2/. Tạo hệ thống file index.html để dễ duyệt thư mục chia sẻ ở dropbox.com:
- Trong file .htaccess nói ở trên, ghi thêm mấy dòng này phía dưới:
Mã:
RewriteCond %{REQUEST_URI} /$ [NC]
RewriteRule ^ http://dl.dropbox.com/u/user-number/index.html [NC]

- Dùng một trong các giải pháp tự động duyệt hệ thống thư mục để tạo các file index.html. Trên forum của Dropbox có nói đến một số giải pháp:
pyndexer (viết bằng python): http://forums.dropbox.com/topic.php?id=3075&replies=122
dropbox-index (cũng python): http://forums.dropbox.com/topic.php?id=17432
dirhtml (file .exe): http://dirhtml.home.comcast.net/~dirhtml/
(download file python về làm theo hướng dẫn, nó tạo được các file index.html ở các thư mục, rồi Dropbox sẽ tự sync lên web)

Demo: http://dropbox.minhdang.info/dropbox-web.pdf

pro giúp với ạ.