Tìm phần mềm chuyển đổi file ảnh dạng *.nef sang dạng *.jpg, có phần mềm Contenta NEF Converter chuyển được nhưng chưa có serial, đã tìm kiếm key trên mạng nhưng không có, ai có share với, hoặc phần mềm tương tự có tính năng trên, thanks