Một số sách luyện thi SAT mình sưu tầm được trên diễn đàn giaoducmy.vn, cả nhà tham khảo thêm nhé!

Grammatix
http://uploads.bizhat.com/file/200002

McGraw-Hill's SAT 2008 Edition
http://uploads.bizhat.com/file/196323

Barron's How To Prepare For The SAT: 2007-2008
http://uploads.bizhat.com/file/200371

Mastering SAT Critical Reading Test
http://uploads.bizhat.com/file/200018

Nova's SAT Prep Course
http://uploads.bizhat.com/file/200031

eNotes SAT Vocabulary & Drills
http://uploads.bizhat.com/file/200032

eQuest SAT Flashcards
http://uploads.bizhat.com/file/200115

Cliff's New SAT
http://uploads.bizhat.com/file/200129

CollegeBoard Official SAT Online Course Practice Tests & Answer Key
http://uploads.bizhat.com/file/200221
http://uploads.bizhat.com/file/200242
http://uploads.bizhat.com/file/200267
http://uploads.bizhat.com/file/200295
http://uploads.bizhat.com/file/200309
http://uploads.bizhat.com/file/200391
http://uploads.bizhat.com/file/200393
http://uploads.bizhat.com/file/200395

CollegeBoard Official SAT Study Guide Answer Key & Explaination
http://uploads.bizhat.com/file/200394

Michigan Writing Template
http://uploads.bizhat.com/file/200430

----------
Nguồn: giaoducmy.vn