chào các bạn.
tôi không sử dụng Blackb song thấy chỗ này hay hay nên đưa về để các bạn dùng.

Supported Modeles:

i have just finish of uploading of all Firmware blackberry
8700M,7100M,8100M,8310M,7290M,8707,8110M
8800M,8107,8520,7510,5800,7700M,8220M,6200M
7130,8350i,8310,8110,8100,7750M,7290,8700M
8800M,6230,8110M,8800,7100c,8300,8820,7700M
8700M,5800,7200E,7520,8120,7100M,9500,5810
8100C,8320,8900,7200M,6700M,7100M,8820,8900M
8320,900M,7290M,8800,8310.

Code:
link_BlackBerry 5800 Device Firmware

   http://rs663tg.rapidshare.com/#!download|663|334121114|GPRS-5800-English-PhoneBrowser-rel3_1__1_.6.0.94_PL1.4.0.77_A3.6.0.94-telstra.exe|12434

   http://rapidshare.com/#!download|568|331731652|GPRS-5800-MultiLang-PhoneBrowser-3_1__1_.6.0.83-vd.exe|22795

link_BlackBerry 5810 Device Firmware

   http://rapidshare.com/#!download|551|334137125|BB_5810_Handheld_3_6_0_73.exe|12299

link_BlackBerry 6200M Device Firmware

   http://rapidshare.com/#!download|246|331784158|6200M_PBr4_1__1_.0.0_rel224_PL1.4.0.78_A4.0.0.188-Vodafone.exe|29448

lnik_BlackBerry 6230 6280M Device Firmware

   http://rapidshare.com/#!download|499|333587532|6230_6280M_PBrER4_1__1_.0.0_rel272_PL1.6.1.48_A4.0.0.219-Rogers.exe|26868

link_BlackBerry 6700M Device Firmware

   http://rapidshare.com/#!download|483|334156914|6700M_PBr4_1__1_.0.0_rel224_PL1.4.0.78_A4.0.0.188-Vodafone.exe|28949

link_BlackBerry 7100C Device Firmware

   http://rapidshare.com/#!download|383|333664204|7100C_PBrER4_1__1_.1.0_rel300_PL1.8.0.143_A4.1.0.292_CSL.exe|44415

link_BlackBerry 7100M Device Firmware

   http://rapidshare.com/#!download|249|334130985|7100M_PBr4.1.0_rel314_PL1.8.0.144_A4.1.0.292_Voda_UK.exe|49363

   http://rapidshare.com/#!download|776|334653505|7100M_PBr4_1_.1.0_rel524_PL1.8.0.149_A4.1.0.375_SmarTone_Vodafone__HK_.exe|50950

link_BlackBerry 7130 Device Firmware

   http://rapidshare.com/#!download|754|331793674|7130eM_PBr4_1__1_.1.0_rel169_PL2.2.0.80_A4.1.0.189_Telus.exe|10843

link_BlackBerry 7200M Device Firmware

   http://rapidshare.com/#!download|256|334154740|7200M_PBr4_1__1_.0.2_rel49_PL1.6.1.51_A4.0.2.35_Vodafone.exe|34173

link_BlackBerry 7200E Device Firmware

   http://rapidshare.com/#!download|276|334122195|7200E_PBr4.0.2_rel93_PL1.6.1.53_A4.0.2.56_Cingular.exe|25961

link_BlackBerry 7510 Device Firmware

   http://rapidshare.com/#!download|211|331689110|7510_PBr4_1__1_.0.2_rel54_PL1.4.0.48_A4.0.2.37_Telus.exe|28791

link_BlackBerry 7520 Device Firmware

   http://rapidshare.com/#!download|290|334123099|7520_PBr4_1__1_.0.2_rel54_PL1.4.0.48_A4.0.2.37_Telus.exe|29150

link_BlackBerry 7700M Device Firmware

   http://rapidshare.com/#!download|748|331758525|7700M_PBrER4_1__1_.0.0_rel272_PL1.6.1.48_A4.0.0.219-Rogers.exe|27734

link_BlackBerry 7100M Device Firmware

   http://rapidshare.com/#!download|500|331671587|7100M_PBr4.1.0_rel466_PL1.8.0.149_A4.1.0.351.exe|50935

link_BlackBerry 7290M Device Firmware

   http://rapidshare.com/#!download|365|334720772|7290M_PBrER4.1.0_rel556_PL1.8.0.154_A4.1.0.377_Rogers.exe|46045

   http://rapidshare.com/#!download|235|331673085|7290M_PBr4.1.0_rel466_PL1.8.0.149_A4.1.0.351.exe|46300

link_BlackBerry 7290vM Device Firmware

   http://rapidshare.com/#!download|563|333107055|7290vM.exe|46307

link_BlackBerry 7700M Device Firmware

   http://rapidshare.com/#!download|776|334100823|7700M_PBr4_1__1_.0.2_rel49_PL1.6.1.51_A4.0.2.35_Vodafone.exe|34643

link_BlackBerry 7750M Device Firmware

   http://rapidshare.com/#!download|581|333103556|7750M_PBr4_1__1_.0.2_rel38_PL1.5.0.36_A4.0.2.29_Telus.exe|28090

link_BlackBerry 8310 Device Firmware

   http://rapidshare.com/#!download|808|331794073|8310CJK_PBr4.2.2_rel321_PL2.5.0.33_A4.2.2.175_SingTel.exe|77590

link_BlackBerry 8100 Device Firmware

   http://rapidshare.com/#!download|290|332370538|8100EastAsia_PBr4.5.0_rel255_PL2.7.0.103_A4.5.0.162_Vodafone_Essar_Limited.exe|94030

   http://rapidshare.com/#!download|756|334742880|8100EastAsia_PBr4.5.0_rel108_PL2.7.0.78_A4.5.0.81_Voda_Australia.exe|78403

link_BlackBerry 8100C Device Firmware

   http://rapidshare.com/#!download|689|334140001|8100C_PBr4.2.1_rel179_PL2.3.0.85_A4.2.1.108_Telkomsel.exe|71486

link_BlackBerry 8100M Device Firmware

   http://rapidshare.com/#!download|478|331672198|8100M_PBr4.2.1_rel168_PL2.3.0.82_A4.2.1.103.exe|76824

link_BlackBerry 8110 Device Firmware

   http://rapidshare.com/#!download|675|331794197|8110AllLang_PBr4.5.0_rel58_PL2.7.0.60_A4.5.0.42.exe|97047

link_BlackBerry 8110M Device Firmware

   http://rapidshare.com/#!download|366|333614099|8110M_PBr4_1_.3.0_rel164_PL2.6.0.53_A4.3.0.93_AT_T_Wireless.exe|116148

   http://rapidshare.com/#!download|566|331673927|8110M_PBr4.5.0_rel81_PL2.7.0.68_A4.5.0.55.exe|85816

link_BlackBerry 8120 Device Firmware

   http://rapidshare.com/#!download|471|334125513|8120AllLang_PBr4.5.0_rel58_PL2.7.0.60_A4.5.0.42.exe|103275

link_BlackBerry 8220M Device Firmware

   http://rapidshare.com/#!download|168|331776629|8220M_PBr4.6.0_rel309_PL4.1.0.58_A4.6.0.174_Rogers.exe|92492

link_BlackBerry 8300 Device Firmware

   http://rapidshare.com/#!download|213|333735404|8300AllLang_PBr4.5.0_rel139_PL2.7.0.85_A4.5.0.102.exe|90306

link_BlackBerry 8310 Device Firmware

   http://rapidshare.com/#!download|216|334743218|8310AllLang_PBr4.5.0_rel58_PL2.7.0.60_A4.5.0.42.exe|93373

link_BlackBerry 8310M Device Firmware

   http://rapidshare.com/#!download|730|331672370|8310M_PBr4_1_.5.0_rel81_PL2.7.0.68_A4.5.0.55.exe|78515

link_BlackBerry 8320 Device Firmware

   http://rapidshare.com/#!download|31|334141751|8320EastAsia_PBr4.5.0_rel254_PL2.7.0.105_A4.5.0.161_SmarTone_Vodafone.exe|93231

link_BlackBerry 8350i Device Firmware

   http://rapidshare.com/#!download|708|331793984|8350iAMEA_PBr4.6.1_rel142_PL3.0.0.41_A4.6.1.83_Nextel.exe|42221

link_BlackBerry 8520 Device Firmware

   http://rapidshare.com/#!download|679|331681107|8520wifiM_PBr4.6.1_rel409_PL4.2.0.118_A4.6.1.272_Vodacom.exe|122066

link_BlackBerry 8700M Device Firmware

   http://rapidshare.com/#!download|389|334113197|8700M_PBr4_1__1_.2.1_rel163_PL2.3.0.81_A4.2.1.101_Vodafone_Belgium__Proximus_.exe|65073

   http://rapidshare.com/#!download|299|333113425|8700M_PBr4.5.0_rel92_PL2.7.0.72_A4.5.0.69.exe|66729

   http://rapidshare.com/#!download|564|331670897|8700M_PBr4.1.0_rel391_PL2.0.0.134_A4.1.0.319.exe|48883

link_BlackBerry 8707vm Device Firmware

   http://rapidshare.com/#!download|639|331678465|8707vM_PBr4.1.0_rel511_PL3.1.0.23_A4.1.0.365.exe|53672

link_BlackBerry 8707vM Device Firmware

   http://rapidshare.com/#!download|684|331673494|8707vM_PBr4.1.0_rel511_PL3.1.0.23_A4.1.0.365.exe|53672

link_BlackBerry 8800 Device Firmware

   http://rapidshare.com/#!download|297|334741947|8800EastAsia_PBr4.5.0_rel294_PL2.7.0.105_A4.5.0.174_SmarTone_Vodafone.exe|91200

link_BlackBerry 8800M Device Firmware

   http://rapidshare.com/#!download|302|331675447|8800M_PBr4.5.0_rel81_PL2.7.0.68_A4.5.0.55.exe|77891

   http://rapidshare.com/#!download|636|333136689|8800M_PBr4_1_.2.1_rel164_PL2.3.0.80_A4.2.1.101.exe|75408

link_BlackBerry 8800 Device Firmware

   http://rapidshare.com/#!download|331|333625140|8800EastAsia_PBr4.5.0_rel108_PL2.7.0.78_A4.5.0.81_Voda_Australia.exe|75356

link_BlackBerry 8820 Device Firmware

   http://rapidshare.com/#!download|438|333740921|8820EastAsia_PBr4.5.0_rel294_PL2.7.0.105_A4.5.0.174_SmarTone_Vodafone.exe|93254

link_BlackBerry 8900 Device Firmware

   http://rapidshare.com/#!download|123|334145147|8900AllLang_PBr5.0.0_rel285_PL5.2.0.11_A5.0.0.190.exe_|173110

link_BlackBerry 8820 Device Firmware

   http://rapidshare.com/#!download|410|334670319|8820AllLang_PBr4.5.0_rel58_PL2.7.0.60_A4.5.0.42.exe|94778

link_BlackBerry 8900M Device Firmware

   http://rapidshare.com/#!download|782|334683502|8900M_PBr4.6.1_rel176_PL4.2.0.74_A4.6.1.109_Vodafone_UK.exe|127053

link_BlackBerry 8320 Device Firmware

   http://rapidshare.com/#!download|520|334691044|8320AllLang_PBr4.5.0_rel139_PL2.7.0.85_A4.5.0.102.exe|92727

link_BlackBerry 9000M Device Firmware

   http://rapidshare.com/#!download|401|334715971|9000M_PBr4.6.0_rel292_PL4.0.0.155_A4.6.0.162_Rogers.exe|97966

link_BlackBerry 9500 Device Firmware

   http://rapidshare.com/#!download|128|334136231|9500_omadrmEFIGS_Dutch_PBr4.7.0_rel111_PL4.0.0.98_A4.7.0.78_Vodafone_UK.exe|64749

link_BlackBerry 9700M Device Firmware

   http://rapidshare.com/#!download|57|337147988|9700M_PBr5.0.0_rel499_PL5.1.0.90_A5.0.0.321.exe|150013

View more the latest threads: