Kết quả 1 đến 7 của 7
 1. #1
  Lovesvnn's Avatar
  Lovesvnn Đang Ngoại tuyến Thành viên (^.^)
  Ngày tham gia
  Apr 2009
  Đang ở
  ŞʘƑƮƲƝƝ
  Bài viết
  4,666
  Thanks
  2,424
  Thanked 4,414 Times in 2,501 Posts

  Word 2007 không đọc được file word 2003

  idconline
  Mình có file word 2003 này mở bằng Word 2007 không được nhưng dùng Word 2003 thì mở được
  Code:
  http://www.mediafire.com/?zenwimzgajj

  (Lúc trước cũng bị tương tự khi mở file word 2002 bằng Word 2003)
  Ai biết tại sao không và cách khắc phục thế nào
  Lần sửa cuối bởi Lovesvnn, ngày 01-12-2009 lúc 07:42 PM.

 2. #2
  beckhamb1's Avatar
  beckhamb1 Đang Ngoại tuyến Thành viên Softvnn
  Ngày tham gia
  Nov 2006
  Bài viết
  288
  Thanks
  170
  Thanked 175 Times in 84 Posts

  Ðề: Word 2007 không đọc được file word 2003

  Máy tính mình chạy đang dùng bản Microsoft Office 2007 Enterprise (bản quyền nhé) chạy file của bạn vẫn bình thường. đây là nội dung file của bạn. Do viết bằng font .vnTime nên pates ra có lỗi
  C¸c hµm sæ trong toolbox xö lý tÝn hiÖu
  Sù sinh ra c¸c d¹ng sãng
  Chirp Ph¸t hµm cosin
  diric hµm tuÇn hoµn sinc
  gauspull Ph¸t xung Gaussian
  pulstran Ph¸t mét d•y xung
  rectpuls Ph¸t h×nh vu«ng lÊy mÉu kh«ng tuÇn hoµn
  sawtooth Hµm r¨ng c­a
  sinc Hµm sinc hoÆc sin(pi*x)/(pi*x)
  square Hµm sãng b×nh ph­¬ng
  tripuls M¸y ph¸t h×nh thang lÊy mÉu kh«ng tuÇn hoµn

  Ph©n tÝch bé läc vµ thùc hiÖn chóng
  abs Gi¸ trÞ tuyÖt ®èi cña sè ¶o
  angle Gãc pha
  conv quay
  fftfilt Thùc hiÖn bé läc over lap-add
  filter Thùc hiÖn bé läc
  filtfilt Bé läc pha kh«ng
  filtic Bé läc x¸c ®Þnh ®iÒu kiÖn ®Çu
  freqs BiÕn ®æi Laplace tÇn sè ®¸p øng
  freqspace §Æt tÇn sè cho ®¸p øng tÇn sè
  freqz BiÕn ®æi z tÇn sè ®¸p øng
  grpdelay Mét nhãm trÔ
  impz §¸p øng xung (rêi r¹c)
  latcfilt Thùc hiÖn bé läc Lattice
  unwrap Kh«ng bã pha
  upfirdn Bé läc FIR kh«ng lÊy mÉu, lÊy mÉu xuèng
  zplane ChÊm ®iÓm cùc rêi r¹c

  C¸c biÕn ®æi hÖ tuyÕn tÝnh
  Convmtx Ma trËn quay( Ma trËn chuyÓn vÞ, hay nghÞc ®¶o)
  latc2tf L­íi vµ hoÆc l­íi bËc thang ®Ó truyÒn hµm chuyÓn ®æi
  poly2rc §a ph­¬ng ®Õn hÖ sè biÕn ®æi
  rc2poly HÖ sè ph¶n x¹ ®Ó biÕn ®æi ®a ph­¬ng
  residuez MiÒn më réng thËp ph©n cña biÕn ®æi z
  sos2ss ChuyÓn ®æi c¸c vïng thø hai ®Õn ®Æt tr¹ng th¸i chuyÓn ®æi
  sos2tf ChuyÓn ®æi c¸c vïng thø hai ®Ó truyÒn hµm chuyÓn ®æi
  sos2zp ChuyÓn ®æi c¸c vïng thø hai ®Õn tr­êng kh«ng
  ss2sos §Æt tr¹ng th¸i ®Ó ®¹t ®iÓm thø hai cña vïng chuyÓn ®æi
  ss2zp §Æt tr¹ng th¸i ®Õn chuyÓn ®æi tr­êng kh«ng
  ss2tf §Æt tr¹ng th¸i ®Ó truyÒn hµm chuyÓn ®æi
  tf2latc TruyÒn hµm ®Õn l­íi hoÆc chuyÓn ®æi l­íi h×nh thang
  tf2ss TruyÒn hµm ®Õn chuyÓn ®æi tr¹ng th¸i
  tf2zp TruyÒn hµm ®Õn vïng chuyÓn ®æi tr­êng kh«ng
  zp2sos ChuyÓn ®æi tõ tr­êng kh«ng ®Õn vïng ®Æt thø hai
  zp2ss ChuyÓn ®æi tõ tr­êng kh«ng ®Õn ®iÓm tr¹ng th¸i
  zp2tf ChuyÓn ®æi tõ tr­êng kh«ng ®Õn hµm truyÒn


  ThiÕt kÕ bé läc sè IIR
  butter ThiÕt kÕ hµm läc ®¬n gi¶n nhÊt
  cheby1 ThiÕt kÕ bé läc ChebyshewI
  cheby2 ThiÕt kÕ bé läc ChebyshewII
  ellip ThiÕt kÕ bé läc Elliptic (d¹ng Ellip)
  maxflat ThiÕt kÕ bé läc th«ng thÊp ®­îc sinh ra mét c¸ch ®¬n gi¶n nhÊt
  yulewalk ThiÕt kÕ bé läc Yule-Walker

  Chän bé läc cho tr­íc IIR
  Buttord Chän bé läc ®¬n gi¶n Butterworth cho tr­íc
  cheb1ord Chän bé läc Chebyshew 1 cho tr­íc
  cheb2ord Chän bé läc Chebyshew 2 cho tr­íc
  ellipord Chän bé läc Ellip cho tr­íc


  ThiÕt kÕ bé läc FIR
  cremez ThiÕt kÕ bé läc FIE sè phøc vµ hiÖu øng (mÐo nhá )ripple pha kh«ng tuyÕn tÝnh
  fir1 ThiÕt kÕ cöa sæ cë b¶n cña bé läc FIR- -thÊp ,cao, th«ng gi÷a,dõng,tÝch
  fir2 ThiÕt kÕ cöa sæ c¬ b¶n cña bé läc FIR -§¸p øng tuú ý
  fircls ThiÕt kÕ bé läc ë ®iÒu kiÖn b×nh ph­¬ng lín nhÊt- §¸p øng tuyf ys
  fircls1 ThiÕt kÕ bé läc FIR ë ®iÒu kiÖn b×nh ph­¬ng lín nhÊt- th«ng thÊp vµ th«ng cao
  girrcos ThiÕt kÕ bé läc FIR cosine lín dÇn
  firls ThiÕt kÕ bé läc FIR- ®¸p øng tuú ý cïng víi vïng chuyÓn ®æi
  inflit ThiÕt bä läc FIR néi suy
  kaiserord Chä ®iÓm ®Æt cöa sæ c¬ b¶n cña bé läc sö dông cöa sæ Kaiser
  remez ThiÕt kÕ hµm läc tèi ­u FIR Parks-McChellan
  remezord Chän hµm läc ®Æt tr­íc Parks-McChellan

  C¸c chuyÓn ®æi
  czt BiÕn ®æi Z
  dct BiÕn ®æi Cosine rêi r¹c
  dftmtx Ma trËn biÕn ®æi Fourier rêi r¹c
  fft BiÕn ®æi Fourier nhanh
  fftshift ChuyÓn ®æi vector halves
  hilbert BiÕn ®æi Hilbert
  idct BiÕn ®æi cosin rêi r¹c ng­îc
  ifft BiÕn ®æi fourier ng­îc nhanh

  Xö lý tÝn hiÖu thèng kª vµ ph©n tÝch phæ
  cohere Hµm ®¸nh gi¸ trÆt trÏ
  corrcoef HÖ sè hiÖu chØnh (hÖ sè bï)
  cov Ma trËn sai lÖch
  csd MËt ®é phæ c¾t nhau
  pburg §Þnh l­îng phæ c«ng suÊt theo ph­¬ng ph¸p Burg
  pmtm §Þnh l­îng phæ c«ng suÊt theo ph­¬ng ph¸p Thomson
  pmusic §Þnh l­îng phæ c«ng suÊt theo ph­¬ng ph¸p amm nhacj
  psd §Þnh l­îng phæ c«ng suÊt theo ph­¬ng ph¸p Welch
  pyulear §Þnh l­îng phæ c«ng suÊt theo ph­¬ng ph¸p Yule-Walker
  spectrum psd, csd, dÝnh kÕt vµ tæ hîp tfe
  tfe §¸nh gi¸ hµm truyÒn
  xcorr Hµm bï (hiÖu chØnh) giao nhau
  xcov Hµm sai lÖch

  Cöa sæ
  Bartlett Cöa sæ Bartlett
  Blackman Cöa sæ Blackman
  Boxcar Cöa sæ Boxcar
  Chebwin Cöa sæ Chebwin
  hamming Cöa sæ hamming
  hamning Cöa sæ hamning
  kaiser Cöa sæ Kaiser
  triang Cöa sæ cã d¹ng tam gi¸c

  Th«ng sè khi m« h×nh ho¸
  invfreqs Bé läc t­¬ng tù phï hîp víi ®¸p øng tÇn sè
  invfreqz Bé läc rêi r¹c phï hîp víi ®¸p øng tÇn sè
  lpe C¸c hÖ sè tuyÕn tÝnh ®o¸n tr­íc sù dông ph­¬ng ph¸p tù bï
  prony Bé läc rêi r¹c Prony phï hîp víi ®¸p øng thêi gian
  stmcb

  C¸c thao t¸c ®Æc biÖt
  decimate LÊy mÉu l¹i sè liÖu ë kho¶ng lÊy mÉu thÊp nhÊt
  deconv Quay ng­îc tr­íc
  demod M« h×nh ho¸ ®Ó ch¹y m« pháng qu¸ tr×nh truyÒn tin
  dpss Rêi r¹c miÒn kh«ng gian tÇn sè
  dpssclear ChuyÓn miÒn kh«ng gian tÇn sè rêi r¹c vµo niÒn c¬ së d÷ liÖu
  dpssload N¹p vµo miÒn kh«ng gian tÇn sè rêi r¹c tõ miÒn c¬ së d÷ liÖu
  dpsssave CÊt miÒn kh«ng gian tÇn sè rêi r¹c vµo miÒn c¬ së d÷ liÖu
  interp LÊy mÉu l¹i sè liÖu ë kho¶ng lÊy mÉu cao h¬n
  interp1 Néi suy mét chiÒu chung cho toolbox
  medfilt1 Sù läc ®iÓm gi÷a mét chiÒu
  modulate MOdul ho¸ ®Ó m« pháng c¸c qu¸ tr×nh truyÒn tin
  resample LÊy mÉu l¹i tÇn sè víi kho¶ng lÊy mÉu míi
  specgram ¶nh phæ, ®èi víi tèc ®é , tÝn hiÖu
  spline Néi suy theo h×nh hép
  vco T¹o giao ®éng ®iÒu khiÓn ¸p

  Lµm mÉu bé läc t­¬ng tù th«ng thÊp
  besselap Lµm mÉu bé läc Bessel
  buttap Lµm mÉu bé läc Butter
  cheb1ap Lµm mÉu bé läc Chebyshev d¹ng 1( Sai nhá ë gi÷a gi¶i th«ng)
  cheb2ap Lµm mÉu bé läc Chebyshev d¹ng 2( Sai nhá ë cuèi gi¶i th«ng)
  ellipap Lµm mÉu bé läc d¹ng Ellip

  ChuyÓn ®æi tÇn sè (DÞch tÇn sè)
  lp2bp BiÕn ®æi bé läc th«ng thÊp thµnh th«ng theo d¶i
  lp2bs BiÕn ®æi bé läc th«ng thÊp thµnh th«ng ®Ønh
  lp2hp BiÕn ®æi bé läc th«ng thÊp thµnh th«ng cao
  lp2lp BiÕn ®æi bé läc th«ng thÊp thµnh th«ng thÊp

  Rêi r¹c ho¸ bé läc
  bilinear Sù chuyÓn ®æi nña tuyÕn tÝnh víi vïng ®­îc chän tr­íc
  impinvar ChuyÓn ®æi xung bÊt biÕn t­¬ng tù thµnh sè

  Nh÷ng hµm kh¸c
  besself ThiÕt kÕ bé läc t­¬ng tù Bessel
  conv2 quay hai chiÒu
  cplxpair Vector ®Æt tr­íc vµo bé sè phøc liªn hîp
  fft2 BiÕn ®æi Fourier nhanh hai chiÒu
  ifft2 ChuyÓn ®æi ng­îc hai chiÒu Fourier nhanh
  polystab Sù bªn v÷ng ®a d¹ng
  stan chÊm ®iÓm sè liÖu tÇn sè rêi r¹c
  strips ChÊm ®iÓm phãng ra
  xcorr2 giao bï hai chiÒu

 3. The Following User Says Thank You to beckhamb1 For This Useful Post:


 4. #3
  Lovesvnn's Avatar
  Lovesvnn Đang Ngoại tuyến Thành viên (^.^)
  Ngày tham gia
  Apr 2009
  Đang ở
  ŞʘƑƮƲƝƝ
  Bài viết
  4,666
  Thanks
  2,424
  Thanked 4,414 Times in 2,501 Posts

  Ðề: Word 2007 không đọc được file word 2003

  Chẳng lẽ là do bản quyền ?
  mình xài office 2007+SP2 chỉ dùng key trên cd lậu

  Ai có bản Office 2007 nào xịn giới thiệu dùm, cám ơn

  À vừa test với bản Office 2003 portable trên Windows7 vẫn không đọc được, chuyển sang WinXP+Office2003 thì đọc được ???
  chẳng lẽ là do windows7 ?
  Lần sửa cuối bởi Lovesvnn, ngày 01-12-2009 lúc 08:01 PM.

 5. #4
  buomdem Đang Ngoại tuyến Thành viên Softvnn
  Ngày tham gia
  Jun 2007
  Bài viết
  67
  Thanks
  148
  Thanked 7 Times in 4 Posts

  Ðề: Word 2007 không đọc được file word 2003

  tui cũng bị vậy, chắc do win7

 6. #5
  beckhamb1's Avatar
  beckhamb1 Đang Ngoại tuyến Thành viên Softvnn
  Ngày tham gia
  Nov 2006
  Bài viết
  288
  Thanks
  170
  Thanked 175 Times in 84 Posts

  Ðề: Word 2007 không đọc được file word 2003

  trước mình dùng windows 7+ matchtype cũng không mở được bằng cách click kép vào file mà phải dùng ctrl+O để mở file mới được. Khi remove matchtype đi thì lại được

 7. #6
  support2tdt Đang Ngoại tuyến Thành viên mới
  Ngày tham gia
  Dec 2009
  Bài viết
  26
  Thanks
  0
  Thanked 19 Times in 9 Posts

  Ðề: Word 2007 không đọc được file word 2003

  Trích dẫn Gửi bởi beckhamb1 Xem bài viết
  trước mình dùng windows 7+ matchtype cũng không mở được bằng cách click kép vào file mà phải dùng ctrl+O để mở file mới được. Khi remove matchtype đi thì lại được
  - Word 2007 có chế độ sercurity mạnh hơn 2003.Và cái Mathtype cài vào như là 1 Macro của Office
  Bạn cài math type thì phải vào phần macro sercurity để trust cho cái mathtype đó:
  More Command -> Trust Center - > Trust Center Setting -- > Enable Macro
  Minh họa :
  ------------------------------------------------
  Trần Tình
  "I Don't know who I'm I "

 8. #7
  Lovesvnn's Avatar
  Lovesvnn Đang Ngoại tuyến Thành viên (^.^)
  Ngày tham gia
  Apr 2009
  Đang ở
  ŞʘƑƮƲƝƝ
  Bài viết
  4,666
  Thanks
  2,424
  Thanked 4,414 Times in 2,501 Posts

  Ðề: Word 2007 không đọc được file word 2003

  Cám ơn các bạn, mình cài Office 2003 hay 2007 trên Windows XP thì đọc ngon lành
  Windows 7 có vấn đề gì thế ?

Tag của Chủ đề này

Đánh dấu

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
2003, ự, bằng, cách, code, file, không, mở, nào, tự, thế, và, đọc, được, word, 2007, tại, biết, 2002, phục, khắc, lúc, này, nhưng, mình, dùng, thì, cũng, bị, trước, http://i664.photobucket.com/albums/vv2/pb870152/loiword.png, http://www.mediafire.com/?zenwimzgajj, tương 4.5 5 13702